15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมชลฯเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบ ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/65545

กรมชลประทานเดินหน้าก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา บริเวณบ้านป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำแม่กวง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ กล่าวว่ากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการผันน้ำจากแม่แตง (ปตร.แม่ตะมาน) ไปสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนแม่กวงฯ ได้เฉลี่ยอีกปีละประมาณ 160 ล้าน ลบ.ม. ตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ บริเวณบ้านป่าเลา ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำแม่กวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดปีพ.ศ. 2528 งานก่อสร้างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและระบบส่งน้ำชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,140 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำฝน 1,281 ตร.กม. มีความจุอ่างเก็บน้ำ 265 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 188,000 ไร่ และ ในปี พ.ศ.2536 งานก่อสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและระบบส่งน้ำชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,863.80 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำฝน 569 ตร.กม. มีความจุอ่างเก็บน้ำ 263 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 175,000 ไร่ จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเพียงพอในการรองรับความต้องการของน้ำด้านท้ายเขื่อน โดยมีปริมาณน้ำบางส่วนที่ต้องระบายออกจากอ่างเก็บน้ำ“ริมาณน้ำที่ต้องระบายออกดังกล่าวจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการ อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำแม่กวงและพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการแม่กวงและ พื้นที่โดยรอบ ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรและการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีความต้องการใช้น้ำเป็นปริมาณสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บ น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน ส่วนความก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และ อาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 รับผิดชอบโดยบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด งานอุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 1 ความยาว 974.023 เมตร งานอุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 2 ความยาว 252.95 เมตร และ อุโมงค์ส่งน้ำ ความยาว 13,600 เมตร ขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 3,900.040 เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.67 , ความก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 รับผิดชอบโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) งานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ความยาวทั้งหมด 12,500 เมตร ขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 1,514.500 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 12.116